Borgen

In deze fase borgt de school cultuureducatie binnen hun onderwijs en curriculum als continu proces. De school is zelfstandig in staat vorm en uitvoering te geven aan ambities op het gebied van cultuureducatie. Cultuureducatie is een vanzelfsprekend onderdeel van het onderwijscurriculum van de school.

Borgen

De school is zelf in staat het proces van ambitie tot realisatie van cultuureducatie vorm te geven en uit te voeren. Op alle vier de lijnen wordt deze ontwikkeling bijgehouden en geborgd. De school betrekt en onderhoudt zelfstandig het gehele culturele netwerk rondom de school in het vormgeven van haar cultuureducatie. De school is niet afhankelijk van begeleiding van externen, maar kan wel nog aanspraak maken op ondersteuning vanuit de intermediair.

De school houdt ontwikkeling van cultuureducatie op alle vier de lijnen bij. Ambitie en realisatie van cultuureducatie voor de school zijn altijd geborgd in de meerjarenvisie en jaarplan van de school, een persoonlijk ontwikkelplan van de docent en (digitaal) portfolio van de leerling. Op die manier is cultuureducatie niet afhankelijk van eventuele personeelswisselingen bijvoorbeeld.

In deze fase zijn betrokken: intermediair, directeur, cultuurcoördinator en docent

Wat is er in deze fase zichtbaar ontwikkeld op de lijn van

 • De directie/ het management blijft op de hoogte van en staat achter de visie, de ambitie en het concrete cultuurplan voor uitvoering van cultuureducatie en kan deze uitdragen (op verschillende locaties) binnen de organisatie.
 • De directie/ het management blijft ondersteunen en faciliteren waar nodig in het behouden van het cultuurplan en de doorontwikkeling ervan.

 • Het kernteam is zelf in staat om vanuit het cultuurplan een (nieuw) jaarplan te ontwikkelen dat een logische eerste of volgende stap beschrijft vanuit het meerjaren cultuurplan.
 • Het kernteam neemt merkbare ontwikkelingen die de leerlingen zelf benoemen als aanleiding om doelen bij te stellen en een nieuw jaarplan te schrijven. Hoe wordt de ambitie van de school zichtbaar en wat zien ze dan? Wat vraag dat van het vervolg? Welke doelen stellen ze dan voor komend jaar in het jaarplan?
 • Het kernteam, samen met betrokken docenten, kan uitvoering geven aan het jaarplan en zelf faciliteren in financiën, materiaal en mensen (intern en extern) op de lange termijn.
 • Het kernteam, samen met betrokken docenten, is klaar voor vakgebied Kunst & Cultuur in het onderwijscurriculum. Cultuureducatie is verankerd in het curriculum van de school.
 • Het kernteam, samen met betrokken docenten, heeft een goede relatie met haar culturele omgeving (culturele instellingen, aanbieders, kunstenaars, trainers, co-teachers) en kan deze inzetten om blijvende bijdrage te leveren aan cultuureducatie op school.

 • De docent is in staat aan de hand van leerlijnen doorlopend cultuureducatie te bieden aan de leerling vanuit de ambitie van de school.
 • De docent weet hoe hij of zij aan cultuureducatie kan werken om de benoemde ambitie op schoolniveau te vertalen naar de leerling.
 • De docent kan aangeven wat hij of zij nodig heeft om doorlopend cultuureducatie aan te kunnen bieden aan de leerling.
 • De docent heeft visie op cultuureducatie, onderstreept het belang van cultuureducatie, kent het cultuurplan van de school, weet welke middelen in te zetten en kent de competenties cultuureducatie om vorm te geven aan doorlopend cultuureducatie. Hij of zij kan hierin continuïteit bieden.
 • De docent heeft zicht op de culturele groei van de leerlingen en hoe deze groei zich verhoudt met de ambitie van de school.
 • De docent kan aan de cultuurcoördinator aangeven hoe er aan de ambitie gewerkt wordt, wat er nog verbeterd kan worden en wat daarvoor nodig is op de lijn van het onderwijs, de docent en de leerling.
 • De docent overlegt met de directeur en cultuurcoördinator om die verbetering op alle lijnen door te voeren.

 • De leerling ervaart dat cultuureducatie onderdeel is van het curriculum en ervaart hier continuïteit in.
 • De leerling kan zijn persoonlijke waarde van cultuureducatie benoemen. Ook kan hij of zij aangeven waarnaar de interesse en leerwens binnen cultuureducatie uitgaat in een culturele biografie en in reflectiegesprekken.
 • De leerling kan zijn actuele culturele groei in beeld brengen en benoemen in zijn of haar digitale portfolio Het Cultureel Zelfportret.
 • De leerling laat in Het Cultureel Zelfportret zien en horen op welke manier de ambitie van de school behaald zijn en in welke mate.