Wat is de scholingsregeling?

Werk je in een kleine of middelgrote gemeente in Brabant die deelneemt aan CmK3? Dan kun je extra provinciale financiële ondersteuning aanvragen voor professionalisering van scholen, individuele leraren, cultuurprofessionals en intermediairs. De zes grote Brabantse steden hebben vooralsnog hun eigen lokale regelingen. In CmK3 werkt Kunstloc Brabant nauw met hen samen. 

Als VO-school kun je aanspraak maken op de regeling voor ondersteuning met betrekking tot het aanscherpen van het schoolbrede cultuuronderwijs en wat er mogelijk nog nodig is aan expertise om dat tot wasdom te brengen binnen de organisatie, het docenten(team) en bij de leerlingen.

Hieronder vind je alle informatie met betrekking tot de Regeling Professionalisering 2024. Heb je nog vragen of wil je overleggen over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Monique Koolen of Masha Meegdes.

Wat is de scholingsregeling?

Hoe kan een school een aanvraag indienen?

1. De school zoekt in samenspraak met de lokale intermediair naar trainers en/of scholingsactiviteiten die aansluiten bij de ambitie van de school en bij wat zij als team of individuele leraar daarin willen ontwikkelen.

2. De trainer voert met de school een intakegesprek (fysiek of online) en stemt daarin de wederzijdse verwachtingen af.  

3. De trainer stelt met de input van dit gesprek een inhoudelijke offerte op waaruit blijkt dat de trainer en de school elkaar goed begrijpen als het gaat over visie, ambitie, inzet en kosten. De vragen uit het format ‘warme offerte’ kunnen hiervoor gebruikt worden. Download het format warme offerte hier

4. De trainer stuurt deze offerte naar de school met een cc naar de lokale intermediair.

5. Als de school akkoord is met de inhoud van de offerte, stuurt het de ondertekende offerte naar de trainer met een cc naar de intermediair en naar Kunstloc Brabant.

Format warme offerte 2024

6. Kunstloc leest de offerte mee en kent de school een investeringsbijdrage toe van 40%. Met een maximum van 400,- per deelnemende leraar. De school met cc aan de trainer en de intermediair ontvangt een bevestiging van hun aanvraag. Binnen tien dagen na de aanvraag data (zie onderstaand) ontvangen zij een akkoord.

7. De trainer stuurt na afloop van de training de school een factuur voor 60% van de kosten. Voor de andere 40% stuurt hij een factuur naar Kunstloc Brabant.

8. Als tegenprestatie van deze bijdrage vragen vult de school na afloop van de bijeenkomsten het digitale EVALUATIE-FORMULIER volledig in.

Evaluatieformulier

Wanneer kun je een aanvraag indienen?

Aanvragen kunnen worden ingediend via info@decultuurloper.nl.

In 2024 zijn er vijf momenten waarop Kunstloc de tot dan toe binnengekomen aanvragen in behandeling neemt:

• Donderdag 1 februari 2024
• Donderdag 11 april 2024
• Donderdag 20 juni 2024
• Donderdag 10 oktober 2024
• Donderdag 5 december 2024

De school, de trainer en lokale intermediair ontvangen binnen tien dagen na deze sluitingsdatums bericht of de aanvraag kan worden gehonoreerd.

Waar letten we op?

In het meelezen letten we erop hoe de gemaakte plannen aansluiten bij de visie, ambities van de school. En welke stappen zij zetten in het verkennen, verdiepen en borgen van cultuureducatie binnen hun onderwijs. Indien de school een vakdocent wil gaan betrekken of al in dienst heeft, heeft deze hierin een belangrijke rol. Wij stimuleren hen te betrekken bij het scholingstraject en daarmee ook hun deelname aan teamtraining(en). De kosten voor hun aanwezigheid bij de training zien we als dan ook als een extra investering en daarmee onderdeel van de begroting.

In het meelezen van de offerte kijken we vooral naar:  

 • of er een heldere ambitie is geformuleerd;  
 • of de trainer een realistische inschatting van het beoogd resultaat heeft gemaakt; 
 • of de offerte consistent is (visie - ambitie - opzet van de training). 

We behandelen de aanvraag per indiendatum. Mocht overvraging van het totale budget (voor 2024 is dat 70.000,-) het geval zijn, dan zullen we hier zo tijdig mogelijk over communiceren. 

Voorwaarden

 • De offerte is opgesteld door de trainer naar aanleiding van een gesprek met de school
 • In 2024 is de bijdrage wederom vastgesteld op 40% *
 • De provinciale bijdrage is maximaal € 400,- per leraar, gerekend vanaf 2017 (CMK2).
 • Annuleren van een training of traject kan kosteloos tot 2 weken voor de start van de eerste bijeenkomst. Daarna is de trainer/co-teacher genoodzaakt 50% in rekening te brengen. Bij annuleren na de startdatum is geen restitutie mogelijk. 
 • Als tegenprestatie voor de financiële bijdrage vult de school na afloop het evaluatieformulier in: EVALUATIE-FORMULIER
   

* Opmerking: Het percentage van de provinciale bijdrage voor de totale offerte wordt in de loop van de jaren afgebouwd, aansluitend bij de ontwikkeling om te komen tot werkelijke integratie van het leergebied kunst en cultuur binnen het gehele onderwijs.

Andere doelgroepen voor professionalisering

Voor het professionaliseren van cultuurprofessionals, docenten, schoolleiders of cultuurcoördinatoren buiten schoolteamverband, of de intermediair zelf is er ook budget beschikbaar. 

Toelichting:

 • Indien de intermediair een schooloverstijgende vraag/behoefte constateert (waarbij de inzet van bijvoorbeeld een training met ‘open inschrijving’ voor alle docenten binnen de gemeente gewenst is), kan daarvoor ook een beroep gedaan worden op de scholingsregeling. In dit geval is de intermediair de aanvrager.
 • (Groepsgewijze) professionalisering voor cultuurprofessionals i.r.t. de ontwikkelingen in het lokale onderwijsveld behoort ook tot de mogelijkheden. Aanvragen hiervoor gaan via de intermediair. 
 • Ook professionalisering voor de intermediair zelf (of meerdere intermediairs in een regio) kan in aanmerking komen voor een investeringsbijdrage. Hierbij geldt ook een provinciale investeringsbijdrage van 40%, met een maximum van 1500,-

Wil je meer weten? Informeer naar de mogelijkheden via Monique Koolen of Masha Meegdes.  

Onze trainers en co-teachers

Op de website van De Cultuur Loper zie je een overzicht van trainers en co-teachers die op dit moment aangesloten zijn bij Kunstloc Brabant. Zij zijn bekend met de routing van intake, offerte en inrichting van scholing die daarop aansluit. 

Maak kennis met onze trainers

Wil je een trainer of co-teacher inzetten die (nog) niet zichtbaar is op de website van De Cultuur Loper? Wij zijn altijd op zoek en geïnteresseerd in trainers die op het gebied van kunst en onderwijs aan het werk willen in Brabant. Ook als die alleen lokaal inzetbaar zijn. Zij staan dan niet op de site, maar kunnen wel aanspraak maken op de regeling. Wij varen dan op het vertrouwen van de school en/intermediair zelf. De intermediair kan dan mogelijk ondersteuning bieden bij het indienen van de aanvraag. Mocht dat niet lukken bel ons dan gerust, dan kunnen wij hierin ondersteunen. Neem daarvoor dan contact op met Monique Koolen of Masha Meegdes. 

Profiel cultuurprofessional

Om een beter beeld te krijgen van de inzetbaarheid en kwaliteit van cultuuraanbieders is er een profiel opgesteld. Het is een gespreksinstrument waarmee de kwaliteit van de professional wordt gewaardeerd. Dit profiel zal worden aangescherpt.

De bijbehorende matchingsmatrix ondersteunt het gesprek tussen de school en de ‘aanbieder’. Zo ontstaat focus in de vraag en wordt inzichtelijk waar de activiteit precies op gericht is. Mocht je vragen hebben met betrekking tot dit instrument richt je dan je dan tot Monique Koolen.