De Cultuur Loper is een traject dat ondersteuning biedt aan de intermediair om in samenspraak met de CmK-school een proces in te richten en te doorlopen. Een proces waarin de school de door henzelf geformuleerde ambitie op het gebied van cultuureducatie succesvol weet te realiseren.

1122

Wat is de visie?

Met De Cultuur Loper willen wij een traject inrichten van bewustwording, kwaliteitsverbetering en borging om tot kwalitatieve betekenisvolle cultuureducatie te komen. Cultuureducatie dat aansluit bij de eigen visie, onderwijsinhoud, context en leervragen van de school, leraren én van de leerlingen.

De leraren worden zich bewust van de waarde van cultuureducatie voor hun school en kunnen verwoorden wat dat betekent voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Zij leren vorm en inhoud te geven aan de ambitie van de school vanuit hun eigen leervraag. De leraren worden ondersteund en uitgedaagd door professionals (trainers, co-teachers en musea/gezelschappen) in cultuureducatie.

Voor wie is het?

De Cultuur Loper is een perfect traject voor scholen die:

 • deelnemen aan Cultuur Educatie met Kwaliteit, EVI hebben ingevuld en een intakegesprek CmK hebben gevoerd
 • willen investeren (tijd, mensen en middelen) in het ontwikkelen van een visie op cultuureducatie dat echt bij hun onderwijs past (maatwerkgericht)
 • een ontwikkeling willen doormaken met betrekking tot inrichting en organisatie van hun cultuureducatieve programma:
 • een samenwerking aan willen gaan met professionals in cultuureducatie (musea, gezelschappen)
 • de verbinding willen leggen tussen cultuureducatie, hun onderwijsvisie en de andere vakken
 • zich willen professionaliseren passend bij de ambitie van de school (ism trainers, co-teachers)
 • een kwalitatieve ontwikkeling willen aangaan waarin leerlingen maar ook leraren aan de slag gaan met (culturele) competenties, vanuit persoonlijke leervragen.

Wat biedt De Cultuur Loper?

 • aansluiting bij landelijke onderwijsontwikkelingen
 • betrokken begeleiding van de lokale intermediair cultuureducatie 
 • verbindingen tussen cultuuronderwijs en de andere vakken
 • vier fases om tot borging van betekenisvolle cultuureducatie te komen
 • vier lijnen waarop de ambitie en de visie uitwerking krijgen vanuit de persoonlijke leervragen van leraren en leerlingen
 • een aantal overzichtelijke vaste gespreksstappen om het traject te doorlopen
 • een verzameling instrumenten en producten om in de fases en op de lijnen de beweging van de school te ondersteunen en borging mogelijk te maken

De vier fases

De Cultuur Loper is ingedeeld in vier fases: verkennen, experimenteren, verdiepen en borgen. Deze fases geven elk moment structuur aan de beweging en verandering die nodig is om de ambities van de school te verwezenlijken. Per fase worden alle betrokkenen vanuit persoonlijk inzicht op visie, commitment, competenties, doelen en middelen zich ervan bewust wat de verandering in die fase van hun vraagt. Vanuit dit persoonlijke inzicht wordt gezamenlijk aangegeven wanneer de fase afgesloten kan worden.

De vier fases
1349

De vier lijnen op het VO

Op de lijn van de organisatie, het onderwijs, de leraar en de leerling werken de intermediair en de school binnen de vier fases samen aan betekenisvolle cultuureducatie. Zo zorgen zij ervoor dat de ambitie en visie een plek krijgen in de klas, bij de leerling.

 

De vier lijnen op het VO
 • Op de lijn van de organisatie wordt vastgesteld welke beweging de school wil maken en met wie en waar, om de gewenste kwaliteitsverbetering van cultuureducatie in het onderwijs te onderzoeken en te realiseren.

  Deze lijn is een extra lijn bovenop de drie lijnen in het PO omdat de organisatie van een VO uit meer lagen en functies bestaat dan de organisatie van het PO. Denk aan het management met rectors en directeuren. En verschillende team-of afdelingsleiders. Het is belangrijk om zicht te krijgen op hoe het organogram van cultuuronderwijs in de school eruit ziet. Dit roept de vraag op wie zijn er per fase nodig om de gewenste kwaliteitsverbetering van cultuureducatie te realiseren.

  Een VO-school kan ook vanuit meerdere locaties of op verschillende niveaus georganiseerd zijn. Dit verzorgt de vraag waar de school de beweging (als eerste) in gang wil zetten.

 • Op de lijn van het onderwijs wordt per fase vastgesteld wat er nodig is om de gewenste kwaliteitsverbetering van cultuureducatie in het onderwijs te realiseren.
   
 • Op de lijn van de leraar wordt per fase afgestemd hoe je als leraar werkt aan het realiseren van de gewenste kwaliteitsverbetering van cultuureducatie. 
   
 • Op de lijn van de leerling wordt per fase afgestemd hoe je als leerling gaat handelen naar aanleiding van bijvoorbeeld culturele activiteiten, leervragen of reflectiegesprekken en hoe dat vervolgens bijdraagt aan het realiseren van de gewenste kwaliteitsverbetering van cultuureducatie. 
1350

De gespreksstappen

Een aantal vaste stappen geven ondersteuning aan het proces op de school en zijn inzetbaar voor de gesprekken met het (kern)team. 

 • CmK intakegesprek
 • Ambitiegesprek
 • Voortgangsgesprek
 • Eindgesprek
De gespreksstappen
1351

De instrumenten

Meerdere instrumenten en producten zijn inzetbaar tijdens het traject. Drie instrumenten benoemen we daarin specifiek op de vier lijnen:

 • kernteam vormen - zicht krijgen op wie er een rol speelt bij een traject van De Cultuur Loper.
 • Evi 2.0 - een instrument waarmee scholen cultuureducatie kunnen evalueren als basis om vooruit te kijken.
 • CZP - in het Cultureel Zelfportret is de culturele groei van de leerling te volgen en te waarderen.
De instrumenten
1348

Wat verandert er nu concreet op een school als je meedoet aan De Cultuur Loper?

Om je een indruk te geven van de start van een De Cultuur Loper traject in het VO, vertellen verschillende betrokkenen van binnen en buiten het Pius X college in Bladel hoe de coaching en begeleiding bevalt. In de video hieronder hebben zij net het ambitiegesprek achter de rug.  

Wat verandert er nu concreet op een school als je meedoet aan De Cultuur Loper?

De Cultuur Loper is herzien

Welke kansen creëren we hierdoor?

 • We bieden binnen CmK meer keuzes dan alleen De Cultuur Loper. Daarmee is er ruimte voor meer maatwerk richting de scholen en hun ambities. Ook CmK programma’s van de Brabantse steden worden toegankelijk. 
 • We kaderen De Cultuur Loper beter. Het traject is afgebakend in tijd en aan de fases zijn duidelijke ankerpunten verbonden vanuit de vraag: wat moet er aan het eind van deze fase ontwikkeld zijn? 
 • Professionalisering benaderen we niet langer als aparte stap binnen DCL, maar als doorlopende dienstverlening binnen én buiten De Cultuur Loper. Dus ook niet-DCL scholen binnen CmK3, of scholen die klaar zijn met De Cultuur Loper, kunnen gebruik maken van professionalisering. 
 • De bestaande laatste stappen van De Cultuur Loper (stappen 6, 7, 8) vervallen. De competenties en indicatoren komen nu aan bod in instrumenten binnen de fases Verdiepen en Borgen. Zo kan gerichter invulling worden gegeven aan activiteiten waarbij de culturele competenties richtinggevend zijn in de begeleiding van het proces van de leerling. 
De Cultuur Loper is herzien

De herziening van De Cultuur Loper en de nieuwe website zijn tot stand gekomen in co-creatie met adviseurs, intermediairs, trainers, co-teachers, ICC'ers en leraren.

Bekijk onderstaande film voor een beeld van het proces en de gezamenlijke overwegingen.