Het ambitiegesprek is een gesprek over dromen, drijfveren en idealen van de school als het gaat om cultuuronderwijs. Het gesprek start met de vraag 'Wat wil de school de leerlingen meegeven in hun culturele ontwikkeling?' Tijdens dit gesprek ondersteunt de intermediair de school om te komen tot maximaal drie kernachtige ambities voor cultuureducatie. Deze ambities geven aan welke kwaliteitsslag de school wil gaan maken. Tip: betrek je cultuurteam bij het gesprek.

Lees ook de toelichting op de gespreksfases

Gespreksdocument Ambitiegesprek

fase Verkennen

Dit document biedt een structuur voor dit gesprek en geeft suggesties voor vragen.

Je voert het ambitiegesprek met het hele team dat aan de kwaliteitsverbetering voor cultuureducatie gaat werken. Bij een grote groep kun je er twee bijeenkomsten van maken of met een kleiner kernteam werken. Zorg wel dat iedereen betrokken wordt.

Het doel van het ambitiegesprek is om gezamenlijk maximaal drie ambities en bijbehorende stappen te formuleren. Het gesprek kan bijdragen aan het vergroten van draagvlak binnen de school.

Reserveer twee uur voor een ambitiegesprek.

Nodig

 • Groot, wit vel papier + stiften/ pennen
 • Kleine plaknotities geel, groen en roze
 • Grote plaknotities

Vooraf

Vooraf zijn er mogelijk informatieve inspiratiebijeenkomsten geweest. Ook heeft de school het online instrument Evi ingevuld. Vraag of ze de uitkomsten vooraf met je delen, zodat dit kan worden meegenomen in het gesprek.

1 – Contracteren

Vraag aan alle deelnemers om – voor zichzelf – te noteren wanneer deze bijeenkomst voor hen zinvol is of waar het over moet gaan. Geef daarna ook aan waar het voor jou over moet gaan. 

Hulpvragen

 • We hebben twee uur. Is dat voor iedereen akkoord?
 • Wat moet er in ieder geval aan bod komen?
 • Wanneer is dit een zinvol gesprek wat jou betreft?
 • Wat verwacht je van mij?

2 – Focus aanbrengen

Bespreek eventueel enkele verwachtingen en vraag hierop door. Spreek af om aan het eind van de bijeenkomst hierop terug te komen.

3 – In perspectief zetten

gele post-its

Tijdens het ambitiegesprek staat de leerling centraal. Vraag iemand om een leerling van deze school te te- kenen op het vel papier. Vervolgens noteren de deel- nemers op gele post-its hun persoonlijke ambities voor de leerling op het gebied van cultuureducatie. Stel de vraag: ‘Wat is jouw ideaal van wat deze leerling heeft meegekregen op het gebied van cultuureducatie, als hij of zij de school verlaat?’ Bespreek enkele ‘geeltjes’ en vraag hierop door. 

Hulpvragen

 • Wat versta je hier precies onder?
 • Wat heeft de leerling gezien of beleefd?
 • Waar is hij geweest?
 • Wat kan hij dan allemaal? Welke vaardigheden?  
 • Wat heeft hij ervaren?

Groepeer samen de geeltjes in diverse clusters op het grote vel. Welke ambities zijn vergelijkbaar? Bedoelen we hetzelfde? Laat de deelnemers – eventueel in groepjes – gezamenlijk een woord kiezen dat ze vinden pas- sen bij een specifiek cluster. Het formuleren van kernachtige ambities is een intensief onderdeel, waar je als gespreksleider de tijd voor kunt nemen.

Laat de deelnemers kiezen uit alle genoemde ambities. Bij welke woorden zit de meeste energie? Schrijf maximaal drie ambities op het vel papier.

4 – Ideeën genereren

roze post-its

Was je als intermediair tot nu toe vooral vragensteller, nu kun je actief suggesties inbrengen. Welke ideeën zijn er om dichter bij het ideaalplaatje te komen? Bedenk zoveel mogelijk ideeën (vanuit een ideaalsituatie) op onderwijs- niveau, voor de leraar en leerlingen en noteer ze op roze post-its.

Hulpvragen

 • Als we uitgaan van de ideale situatie, hoe kunnen we dat bereiken?
 • Als tijd en geld geen rol spelen, wat zou je dan willen doen?
 • Wat kun je nog meer bedenken? (op onderwijsniveau, voor leraren en leerlingen)

5 – Inventariseren

groene post-its

Nu is het tijd om te inventariseren wat de school al doet dat bijdraagt aan de ambities en bijbehorende ideeën en welke mogelijkheden haalbaar zijn. Vraag aan iedere deelnemer om de huidige activiteiten (zoals cultuurweken, projecten, methodes) te noteren op groene post-its en laat ze deze bij de juiste ambitie plakken. Formuleer samen realistische kansen.

Hulpvragen

 • Wat doen jullie al en hoe draagt dit bij aan deze ambitie?
 • Waar zit nog ruimte voor verbetering? Welke kans kun je hierbij nog formuleren?
 • Welke activiteiten dragen niet of nauwelijks bij aan de ambities? Wat doen we daarmee?
 • Wat zijn mogelijke obstakels om ideeën te realiseren? Wat doen we daarmee?
 • Welk probleem moet je eerst oplossen? Wat vraagt vooral om aandacht?

6 – Concretiseren

In deze fase kunnen de eerste stappen geformuleerd worden.

Hulpvragen

 • Welke stap(pen) gaan jullie op onderwijsniveau zetten?
 • Wat betekent dat voor het team? Wat betekent dat voor de directie/ management/sectie? En voor leerlingen?
 • Welke (kleine) stap ga je zelf zetten? Wat ga je dan precies doen?
 • Wat of wie heb je hiervoor nodig?
 • Hoe en wanneer gaan jullie deze stappen evalueren? Wie pakt dit op?
 • Hoe nemen jullie nieuwe teamleden mee zodat dit geborgd blijft? Welke collega’s nemen jullie mee en hoe doen jullie dat, zodat dit geborgd blijft?

Maak afspraken zo concreet mogelijk en laat ieder teamlid een persoonlijke stap noteren op een grote plaksticker. Bespreek en noteer daarna de gezamenlijke stappen op schoolniveau.

7 – Afronden

Vijf minuten voor de eindtijd kom je terug op de contractvragen aan het begin van het ambitiegesprek.

Maak een foto van het witte vel en vraag de school om dit te documenteren en zichtbaar op te hangen in de school. Zo wordt iedereen herinnerd aan de opbrengst van dit gesprek.

Gespreksdocument Ambitiegesprek als PDF