Karin Kotte en Karin van Dijk

Karin Kotte en Karin van Dijk

Karin Kotte | Karin van Dijk

0611322235 | 0615177665

Onze missie voor het VO
Onze missie is docenten in het VO op weg te helpen vakoverstijgend samen te werken binnen een team. We leren docenten met procesgerichte didactiek gekoppeld aan cultuureducatie, eigenaar te worden van het ontwerp van een samenhangend curriculum, waarbij cultuureducatie als middel wordt ingezet om kunst- en zaakvakken met elkaar te verbinden. Het proces staat centraal en leert kunstvakdocenten en zaakvak docenten waar ze hun eigen vak-inhoud en didactiek kunnen verdiepen en hoe ze elkaars vakgebieden kunnen verbinden.

Ervaring in het voortgezet onderwijs

Het trainen van docenten in VO vraagt meer dan alleen maar het geven van een training en coaching. De intake is hierin essentieel om naast inzicht over hun visie en missie, ook helderheid te krijgen over de samenstelling en omvang van het team, de organisatie en-, de communicatielijnen. Het ophalen van de leervraag bij docenten, geeft inzicht in de werkelijke vraag en het bepalen van de inhoud van de training, deze maken we op maat. We hebben gemerkt dat procesbegeleiding,  communicaties en interventies belangrijk zijn gedurende het traject. We geven dus naast de inhoudelijke procesgerichte didactiek ook aandacht aan het veranderingsproces wat door samenwerken binnen een team in gang wordt gezet. In dit proces borgen we regelmatige overlegmomenten met management, Cultuur coördinator, intermediair en vakdocenten / route coördinatoren / vaksecties voorzitters. 

Speerpunten
Wij wisselen elkaar af in het aanbieden van inhoud, monitoren en begeleiden. Het samenspel van het inhoudelijk aanbieden van proces gerichte didactiek en procesbegeleiding, maakt dat het traject betekenisvol wordt voor de deelnemers. We communiceren direct, open en eerlijk met de intentie om het eigenaarschap te versterken bij de deelnemende docenten, zij moeten zich goed voelen en expert worden om samenwerking uiteindelijk zelf te kunnen borgen in hun curriculum. Wij zijn flexibel en stellen inhoudelijk bij als we merken dat er vraag is naar verdieping van de inhoud of als er input komt, vanuit hun eigen vak expertise, die belangrijk is voor het verloop van het gehele proces.

Communicatief | invoelend | helikopter view | inhoudelijk deskundig en leergierig | didactisch expert | procesbegeleider | eerlijk in reflectie

Wij zien, merken dat VO scholen behoefte hebben aan…

Het samenwerken binnen het curriculum en elkaar versterken in het onderwijs zodat leerlingen zich optimaal mogen ontwikkelen. De relatie met de leerling staat bovenaan en docenten voelen zich sterk verantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen. Docenten merken door de training dat ze zich cultureel bewuster worden van de impact van hun onderwijs, dat ze juist door procesgerichte didactiek elkaar kunnen vinden.

Een voorbeeld van een opdracht waarmee wij aan de slag zijn gegaan…
Wij geven training aan het Nuenens College, waar we in een onderzoeks-inventarisatiejaar leervragen hebben opgehaald, daarna hebben we een jaar in drie modules gewerkt, met als doorlopende lijn de procesgerichte didactiek, cultuureducatie vanuit CIS en de Golden Circle. De afsluiting van het tweede jaar heeft geresulteerd in het ontwikkelen en uitvoeren van twee vakoverstijgende projecten met leerlingen, die door de docenten van kunst- en zaakvakken vormgegeven en uitgevoerd zijn. Het vervolg van de training is gericht op verdieping en borging. Het Nuenens College heeft voor het gehele proces in totaal vijf jaar uitgetrokken om vakoverstijgend werken te borgen in het curriculum.

Een mooi moment dat ons altijd bijblijft…

Dat docenten zich bewust werden van de why, die ze vonden door het maken van een culturele blauwdruk waarin ze zichzelf  hebben als docent met hun eigen visie in een zelfportret; het ‘aan’ gaan van docenten, die aanvankelijk sceptisch waren over de mix van theoretisch kader en procesgerichte didactiek en ineens in het proces van samenwerken het licht zagen en actief gingen bijdragen in de betekenisvolle opdrachten tijdens de training; de eerlijke reflecties en bewustwordingen die gedeeld werden; de vragen die opkwamen bij een docent over de procesgerichte didactiek omdat ze wilde integreren in haar eigen lessen; en nog veel meer.