Doel  

Zicht krijgen wie er een rol spelen bij een De Cultuur Loper traject in het VO, hoe hun rol eruit ziet en wat bijbehorende taken zijn.

Ga het gesprek met elkaar aan vanuit dit instrument om samen te benoemen welke stakeholders betrokken gaan raken bij het traject.

Download hier het werkblad vormen van een kernteam

In de begeleiding van het De Cultuur Loper traject in het Voortgezet Onderwijs onderscheiden we zes soorten betrokkenen die de ontwikkeling op het gebied van cultuuronderwijs voorgaan:  

  • directie (organisatie)  
  • cultuurcoördinator en (vak)docent (onderwijs)  
  • leerling  
  • lokale intermediair  
  • adviseur Kunstloc-/Erfgoed Brabant  
  • externe professional/kunstenaar 

Omdat dat wat iedere betrokkene kan en wil doen per traject en lijn verschilt, bieden we dit instrument aan om hier het gesprek over te voeren. 

Bevoegdheden 

Het is daarbij essentieel om helder te krijgen welke betrokkene waar beslissingsbevoegd in is. 

Kernteam 

De cultuurcoördinator heeft vaak een voortrekkersrol in het traject. Om verandering daadwerkelijk te realiseren is het zeer verstandig te werken met een kernteam: een beperkte groep betrokkenen uit alle lagen (ten minste organisatie, onderwijs en intermediair), die verantwoordelijkheid zijn voor het creëren van draagvlak bij andere betrokkenen binnen en buiten de school. 

Stap voor stap 

Vanuit het kernteam betrek je steeds meer andere betrokkenen bij het traject. Door steeds een ‘schil’ mee te nemen, werk je toe naar een breed draagvlak en eigenaarschap voor de verandering

Schema kwaliteiten en taken

Wie doet wat en hoe? 

Om richting te geven aan wat ieders rol in het De Cultuur Loper traject concreet betekent, biedt het schema op de achterkant van dit document richting aan de kwaliteiten (‘hoe doen we dat’) die nodig zijn in het traject en bijbehorende taken (‘wat doen we dan’). 

Hoe wordt het schema gebruikt?  

  • Bekijk met elkaar het schema: in hoeverre missen jullie nog specifieke kwaliteiten en/of taken? Vul deze aan in het schema.  
  • Gebruik verschillende kleuren fiches of andere kleine objecten die voorhanden zijn. Geef iedere betrokkene uit het kernteam eigen fiches.  
  • Plaats jouw fiches bij de taken waar jij verantwoordelijkheid voor wil nemen. Bespreek met elkaar de resultaten.  
  • Waar grijp je met elkaar op mis? Wie of wat is er nodig om die taak toch gerealiseerd te krijgen?

Download hier het werkblad vormen van een kernteam