Het voortgangsgesprek is een gesprek waarin je met de directeur en/of de cultuurcoördinator reflecteert op het traject tot nu toe. Je blikt samen vooruit wat er nog ligt ten aanzien van de ambities voor cultuureducatie. Zijn we nog met de juiste dingen bezig? Wat is er gerealiseerd van de ambities? Wat willen we nog realiseren?

Gespreksdocument Voortgangsgesprek

fase experimenteren, verdiepen en borgen

Soms is een school heel actief en worden er mooie stappen gezet. Maar soms valt het proces stil of zie je dat het met de huidige tijds­investering niet lukt om de kwaliteitsslag te maken die ze voor ogen hadden. In alle gevallen is het interessant om even een ‘komma’ te zet­ ten en naar boven te halen wat er nodig is voor een volgende stap. De kenmerken van de fases experimenteren, verdiepen en borgen ­zijn hiervoor richtinggevend. Een voortgangsgesprek kun je vaker inzetten en eventueel aanpassen naar een korter gesprek.

Lees ook de toelichting op de gespreksfases

Dit document biedt een structuur en geeft suggesties voor vragen.

 • Je voert gesprek met de belangrijk­ ste betrokkenen, bijvoorbeeld de directeur/ cultuurcoördinator of het kernteam. Als er belangrijke wisselin­ gen zijn geweest, is dit hét moment om iemand aan te laten haken. 
 • Het doel van het voortgangsgesprek is om een ‘pas op de plaats’ te ma­ken en inzichtelijk te krijgen wat er nu nodig is. 
 • Reserveer voor een voortgangs­gesprek anderhalf uur.

Nodig

 • Samenwerkingsovereenkomst en verslag ambitiegesprek Schematisch overzicht ‘Fases en lijnen’
 • Groot, wit vel papier + stiften/ pennen
 • Kleine plaknotities (geel en roze) 

Vooraf 

Vooraf heeft de school stappen onder­ nomen om te werken aan hun ambities en ideaalplaatje. Als begeleider heb je dit proces gevolgd, feedback gegeven en hier samen op gereflecteerd. Moge­lijk heb je diverse instrumenten ingezet die hierbij kunnen ondersteunen.

1 – Contracteren

Verhelder de onderlinge verwach­tingen en rolverdeling van ieder­een die aan tafel zit.

Hulpvragen

 • Hoeveel tijd hebben we?
 • Wat moet er in ieder geval aan bod komen? (Wat mij betreft ...)
 • Wanneer is dit een zinvol gesprek? (Wat mij betreft ...)
 • Wat verwacht je van mij?

2 – Focus aanbrengen

Schrijf de ambities rechtsboven op het vel papier. Het is belangrijk dat voor iedereen aan tafel weer helder wordt waar de ambities voor staan en of ze nog pas­send zijn.

Hulpvragen

 • In hoeverre zijn deze ambities nog passend in de huidige situatie?
 • En hoe zit het met deze formulering?

3 – In perspectief zetten

Vraag de school om route te tekenen die ze tot nu toe gelopen hebben, richting hun ambitie. Begin linksonder te tekenen. Is het een rechte lijn of zijn er cirkels?

Reflecteer samen op het gelopen traject vanuit het oogpunt van de school, de leraren en de leerling en vraag hierop door.

Hulpvragen

 • Wat is er allemaal gedaan op organisatieniveau (management)?  
 • Welke ondersteuning is merkbaar?
 • In hoeverre is de ambitie nog in beeld voor de organisatie?

Op onderwijsniveau

 • Waar staan jullie nu ten opzichte van jullie ambities?
 • Hoe ver zijn jullie hier nog van verwijderd?
 • Wat is er allemaal gedaan?
 • Wat heeft dat tot nu toe opgeleverd? En wat bete­ kent dat voor jezelf?

Op lerarenniveau

 • Waar staat het team? VO: de sectie/afdeling?
 • Wat waren voor hen belangrijke momenten in het traject tot nu toe?
 • Wat gebeurde er precies? En wat leer je hieruit?

Op leerlingniveau

 • Waar staan de leerlingen?
 • Wat zag je concreet gebeuren?

Iedere deelnemer schrijft een belangrijke ‘mijlpaal’ voor zichzelf, voor de leraar en voor de leerling op een post­it en plakt deze op de route, op de goede plek.

4 – Ideeën genereren

Nu is duidelijk wat de piketpaaltjes in het traject zijn is het tijd om te bekijken wat er nog ligt ten opzichte van de ambities. Formuleer vanuit een ideaalsituatie (tijd en geld vormen geen belemmering) zoveel mogelijk kan­ sen en leervragen voor de volgende periode. De ken­ merken van de fases in De Cultuur Loper (zie website) zijn hierbij richtinggevend. Ze zijn niet bedoeld als ‘afvinklijstje’, maar kunnen inspiratie en ideeën geven voor een volgende stap. Als intermediair vraag je door en breng je zelf ook kansen in, zoals instrumenten of activi­teiten. Schrijf alle kansen op roze post­its en plak ze op de route richting de ambities.

5 – Inventariseren (van mogelijkheden en middelen)

Wat is er mogelijk? Welke kansen zijn realistisch? In deze fase is het vaak goed om feedback te geven vanuit jouw objectieve waarnemingen, bijvoorbeeld over de ontwikkelwensen, inzet en beschikbare middelen.

Hulpvragen

 • Waar kun je op voortbouwen?
 • Welke kansen zie je voor de korte en lange termijn?  Wat heb je hiervoor nodig?
 • Wat wil je hierin zelf leren?

6 – Concretiseren

Nu kunnen ideeën concreet wor­den. Vraag door welke kansen de school oppakt. Maak afspraken zo concreet mogelijk.

Hulpvragen

 • Waar moet de aandacht naar­ toe? Wat is de eerste stap?
 • Hoe ziet die stap er dan uit? Wie doet wat en wanneer?
 • Hoe en wanneer gaan jullie deze stap evalueren?
 • Hoe gaan jullie nieuwe team­ leden hierin meenemen?
 • Wat verwacht je van mij als in­termediair? Wat heb je nodig

7 – Afronden

Ongeveer vijf minuten voor de eindtijd kom je terug op de con­tractvragen aan het begin van het gesprek. Wat ligt er nog? Vraag de school om dit vel te bewaren en maak eventueel een foto voor jezelf.

Gespreksdocument Voortgangsgesprek als PDF