Aanvraag financiële ondersteuning

Voor Brabantse scholen, individuele leraren en cultuurprofessionals die deelnemen aan CMK 3 is het mogelijk extra provinciale financiële ondersteuning voor professionalisering aan te vragen. We hebben het dan over de kleine en middelgrote gemeenten die deelnemen aan CMK3 via Kunstloc Brabant. De zes grote Brabantse steden hebben vooralsnog hun eigen lokale regelingen. In CmK3 werkt Kunstloc Brabant nauw met hen samen. 

Download de PDF met alle informatie

Aanvraag financiële ondersteuning

De afgelopen jaren is er op het gebied van professionalisering veel geïnvesteerd op de lijn van het onderwijs en de lijn van de leraar. Kunstloc ziet dat de ontwikkelingen op de lijn van de leerling nog wat achterblijven. We zullen de gelden dan ook meer en meer hierop gaan inzetten: Hoe wordt CmK zichtbaar in de klas?

Het meenemen van de lokale kunstvakdocenten in de professionaliseringstrajecten op de scholen leidt tot beter cultuuronderwijs op de lijn van de leerling. Dit willen we stimuleren met deze regeling. Het heeft dan ook de voorkeur om de lokale kunstvakdocent vroeg in het traject te betrekken. De trainer en de betrokken co-teacher krijgen een taak in het faciliteren van de samenwerking tussen leraar en lokale kunstvakdocent. Het ‘met en van elkaar leren’ staat hierin centraal.

Hoe werkt het?

De intermediair zoekt samen met de school naar trainers en/of scholingsactiviteiten die aansluiten bij de ambitie van de school of de individuele ontwikkelwens.

De school neemt zelf contact op met de trainer/co-teacher. Hierna volgt het intakegesprek tussen school en trainer. De trainer stelt een inhoudelijke offerte op, die door de school moet worden geaccordeerd.

De trainer gebruikt hiervoor (de vragen uit) het format warme offerte

De school stuurt de offerte naar Kunstloc Brabant. Kunstloc bekijkt de offerte. Om in aanmerking te komen voor een investeringsbijdrage van 40% is een financieel akkoord nodig van Kunstloc.

Na afloop van de training stuurt de trainer/co-teacher de school een factuur voor 60% van de kosten. Voor de andere 40% stuurt hij een factuur naar Kunstloc Brabant.

Indiendatums van aanvragen

Aanvragen kunnen worden ingediend via info@decultuurloper.nl.

In 2023 zijn er vijf momenten in het jaar waarop Kunstloc de tot dan toe binnengekomen professionaliseringsaanvragen in behandeling neemt.

De school, de trainer en betrokken intermediair ontvangt binnen tien dagen na deze sluitingsdatums bericht of de offerte is goedgekeurd.

 • donderdag 9 februari 2023
 • donderdag 20 april 2023
 • donderdag 6 juli 2023
 • donderdag 5 oktober 2023
 • donderdag 30 november 2023

Criteria

De komende jaren maakt Kunstloc de beweging naar het honoreren van aanvragen:

 • waarbij de lokale kunstvakdocent betrokken is;
 • waarbij een duurzame verandering te zien is voor de leerling (bijv. werken met een cultureel portfolio).

Om de kunstvakdocent te stimuleren tot professionalisering kan deze (team)trainingen van de aangewezen school bijwonen. De kosten voor het bijwonen van teambijeenkomsten kan worden opgenomen in de offerte. De verdere inzet van de lokale kunstvakdocent in de klas dient betaald te worden uit lokale CmK-budgetten of door de school zelf.

Aanvragen kunnen ook worden ingediend door docenten die werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs, zoals de cultuurcoördinator, CKV- en kunstvakdocenten. Zij kunnen aanspraak maken op de regeling voor ondersteuning met betrekking tot het aanscherpen van het schoolbrede cultuuronderwijs en wat er mogelijk nog nodig is aan expertise om dat tot wasdom te brengen binnen de organisatie, het docenten(team) en bij de leerlingen.

Het percentage van de provinciale bijdrage voor de totale offerte zal in de loop van de jaren worden afgebouwd, aansluitend bij de ontwikkeling om te komen tot werkelijke integratie van het leergebied kunst en cultuur binnen het gehele onderwijs. In 2022 is de bijdrage vastgesteld op 40%.

De provinciale bijdrage is maximaal € 400,- per leraar, gerekend vanaf 2017 (CMK2).
Voor het professionaliseren van kunstvakdocenten, schoolleiders, intermediairs en icc’ers is er ook budget beschikbaar. Het percentage van de provinciale ondersteuning is ook 40%.

Professionaliseren van cultuurprofessionals of individuele leerkrachten

Indien de intermediair een schooloverstijgende vraag/behoefte constateert (waarbij de inzet van bijvoorbeeld een training met ‘open inschrijving’ voor alle leerkrachten binnen de gemeente gewenst is), kan daarvoor ook een beroep gedaan worden op de scholingsregeling. In dit geval is de intermediair de aanvrager. 

(Groepsgewijze) professionalisering voor cultuurprofessionals i.r.t. de ontwikkelingen in het lokale onderwijsveld behoort ook tot de mogelijkheden. Aanvragen hiervoor gaan via de intermediair. 

Wil je meer weten? Informeer dan naar de mogelijkheden. 
 

Beoordeling van de offerte

Bij de beoordeling van de offerte kijken we vooral naar:  

 • of er een heldere ambitie is geformuleerd;  
 • of de trainer een realistische inschatting van het beoogd resultaat heeft gemaakt; 
 • of de offerte consistent is (ambitie - resultaat training - opzet van de training). 

We behandelen de aanvraag per indiendatum. Het kan dan zijn, zoals de afgelopen jaren ook is gebeurd, dat het budget wordt overschreden. Het moment van aanvraag is dan cruciaal in de beoordeling.

Mocht overvraging het geval gaan zijn, dan zullen we hier zo tijdig mogelijk over communiceren.

Onze trainers en co-teachers

Naast de intermediair kunnen ook trainers en co-teachers ondersteuning bieden bij het inspireren, verdiepen en borgen van cultuureducatie. De trainer en co-teacher richt in samenspraak met de directeur en cultuurcoördinator een leertraject in dat bijdraagt aan het realiseren van de ambitie van de school. De intensiteit van deze trajecten verschilt.

Maak kennis met onze trainers

De trainers en co-teachers die aangesloten zijn bij Kunstloc Brabant werken ervaringsgericht:

 • Zij sluiten aan bij waar de school nu staat.
 • De leervraag van de school en individuele leraar is actueel en leidend bij het inrichten van de trainingen.
 • Ze zijn in contact met de intermediair, culturele instellingen en/of de lokale kunstvakdocent om het professionaliseringstraject succesvol te laten verlopen.

Annuleren van trainingen

Annuleren van een training of traject kan kosteloos tot 2 weken voor de start van de eerste bijeenkomst. Daarna is de trainer/co-teacher genoodzaakt 50% in rekening te brengen. Bij annuleren na de startdatum is geen restitutie mogelijk.

Profiel cultuurprofessional

Om een beter beeld te krijgen van de inzetbaarheid en kwaliteit van cultuuraanbieders is er een profiel opgesteld. Het is een gespreksinstrument waarmee de kwaliteit van de professional wordt gewaardeerd. Dit profiel zal worden aangescherpt.

De bijbehorende matchingsmatrix ondersteunt het gesprek tussen de school en de ‘aanbieder’. Zo ontstaat focus in de vraag en wordt inzichtelijk waar de activiteit precies op gericht is. Mocht je vragen hebben met betrekking tot dit instrument richt je dan je dan tot Monique Koolen.

Evaluatie

Als tegenprestatie voor deze financiële bijdrage vragen wij om na afloop van de training een evaluatieformulier in te vullen. De trainer zal de deelnemers hiervoor link naar het online formulier sturen; gelieve deze volledig in te vullen.  

 

We wensen jullie veel inspiratie en plezier met de uitvoering van de beschreven trajecten.