De school wil de kwaliteit van cultuureducatie binnen hun onderwijs vergroten. Een intakegesprek is het eerste gesprek dat een intermediair hierover voert met de belangrijkste aanjagers, zoals de directeur en de cultuurcoördinator. Het doel is om heldere afspraken te maken over het te lopen traject door de verwachtingen hierover naar elkaar uit te spreken. Het traject zou De Cultuur Loper kunnen zijn, maar ook een ander traject binnen Cultuureducatie met Kwaliteit is mogelijk. De verwachtingen en mogelijkheden van de school brengen een geschikt traject in beeld.

Maak gebruik van beide documenten: Intakegesprek CmK en Samenwerkingsovereenkomst.

Reserveer voor een intakegesprek anderhalf uur.

Intakegesprek CmK

Een bijzonder moment!

De school wil aan de slag om de kwaliteit van cultuureducatie te vergroten. Ze hebben aangegeven aan te willen sluiten bij de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit en een intake is hiervoor het eerste gesprek. 

Dit document biedt een structuur voor dit gesprek en geeft suggesties voor vragen. 

 • De intermediair voert het intakegesprek met de belangrijkste aanjagers van de school, zoals de directeur/teamleider en de cultuurcoördinator. 
 • Het doel van het intakegesprek is om heldere afspraken te maken over de intensiteit en opzet van het CmK-traject en de verwachtingen hierover naar elkaar uit te spreken. Deze worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. 
 • Reserveer anderhalf uur voor een intakegesprek. 

Nodig

 • EVI-rapportage
 • Format voor een samenwerkingsovereenkomst 

Vooraf 

Vooraf zijn er mogelijk informatieve inspiratiebijeenkomsten geweest. Ook heeft de school het online instrument Evi ingevuld. Vraag of ze de uitkomsten vooraf met je delen, zodat dit kan worden meegenomen in het gesprek.

1 – Contracteren

Eerst stem je met elkaar de verwachtingen van dit intakegesprek af en verken je wie vanuit welke rol aan tafel zit. Breng hierbij ook je eigen antwoorden in, zodat het wederkerig is. 

Hulpvragen

 • We hebben anderhalf uur. Is dat voor iedereen akkoord? 
 • Wat moet er in ieder geval aan bod komen? (Wat mij betreft...) 
 • Wanneer is dit een zinvol gesprek wat jou betreft? (Wat mij betreft...) 
 • Wat verwacht je in dit gesprek van mij

2. Focus aanbrengen

Vervolgens verken je – vanuit de Evi-rapportage – waar het de school werkelijk om gaat bij het verbeteren van hun cultuuronderwijs. Vraag door naar beweegreden en verken de doelen van de school. Ook geef je aan wat voor jou belangrijk is en of je aan de verwachtingen kunt voldoen in jouw rol als procesbegeleider. 

Hulpvragen 

 • Wat is de waarde van cultuuronderwijs voor jullie school? 
 • Wat valt op aan de uitkomsten van Evi? (visie, samenwerking, deskundigheid en programma) 
 • Wat is de belangrijkste reden om deel te nemen aan CmK? 
 • Wie of wat was bepalend in die keuze? 
 • Wat hoop je als cultuurcoördinator te bereiken met dit traject? En als directeur?

3. In perspectief zetten

Vanuit deze focus verken je ‘het grote plaatje’: Stel je voor dat dit gerealiseerd is na een bepaalde tijd. Hoe ziet dat er dan uit? 

Hulpvragen 

 • Wat is er bereikt aan het einde van de rit? (visie, samenwerking, deskundigheid, programma) 
 • Hoe ziet dit er dan concreet uit? (op organisatie/onderwijsniveau, bij leraren en leerlingen) 
 • Wat zie je jezelf dan wel/niet meer doen? 
 • Wat roept dit beeld bij je op? Wat beleef je daarbij?

4. Ideeën genereren

Bekijk in de deze fase samen welk trajecten er mogelijk zijn voor de school. Geef hierin – vanuit je expertise over de mogelijkheden – suggesties aan. Formuleer ideeën vanuit de ideaalsituatie en ga dus in deze fase nog niet uit van mogelijke ‘beren op de weg’. 

Hulpvragen 

 • Als tijd en geld geen rol spelen, welke mogelijkheden zijn er dan voor een traject? 
 • Welke ideeën zijn er nog meer om te werken aan Cultuureducatie met Kwaliteit?

5. Inventariseren (van mogelijkheden en middelen)

Na het verkennen van het toekomstperspectief, keer je terug naar het heden om te bekijken welke mogelijkheden er zijn. In deze fase ontdek je samen welk traject geschikt is voor de school. 

Hulpvragen

 • Hoe zit het met de inzet en betrokkenheid van collega’s of directie? 
 • In hoeverre zijn alle betrokkenen op de hoogte? 
 • Hoeveel tijd is er beschikbaar voor de cultuurcoördinator om dit te realiseren? 
 • Hoeveel tijd en middelen zijn er voor professionalisering van het team? 
 • Hoeveel budget per leerling per jaar is beschikbaar voor cultuureducatie?

6. Concretiseren

Wees vervolgens realistisch in wat de school wil bereiken en hoe zich dat verhoudt tot de tijd en inzet die ze daarvoor willen vrijmaken. Bespreek hierbij ook het principe van eigenaarschap en verantwoordelijkheid. 

Hulpvragen 

 • Als we kijken naar de beschikbare tijd, betrokkenheid en middelen: wat is dan een haalbaar traject? 
 • Wat spreken wij af in de begeleiding van dit traject? 
 • Wat wordt de volgende stap? Wie pakt dit op? 
 • Wat verwacht je daarin mogelijk van mij?

7. Afronden

Tot slot kom je nog eens terug op de contractvragen aan het begin van dit gesprek. In hoeverre is alles besproken? Hoe heeft iedereen het gesprek ervaren? Stel – naar eigen inzicht – de samenwerkingsovereenkomst op en laat dit ondertekenen. Maak afspraken voor het vervolg en rond af.