Evi is een instrument waarmee basisscholen cultuureducatie kunnen evalueren. Door te werken met dit instrument, versterken de scholen hun ontwikkeling en borging van cultuureducatie op school. Op deze pagina vind je praktische info over openstelling, aanmelding en wijziging van gegevens.

Evi weer geopend en jaarrond open voor nieuwe scholen

Evi is vanaf 1 februari weer geopend na een technische aanpassing, waardoor Evi altijd geopend kan blijven voor scholen die het de eerste keer gaan invullen.
Hierbij is een nieuwe uitnodiging gestuurd om Evi in te vullen naar alle scholen. De scholen die Evi al hadden ingevuld hebben er nog een mailtje achteraan gekregen dat deze uitnodiging niet meer voor hen geldt. Er wordt op dit moment gebouwd aan een extra module om dit soort onhandigheidjes te voorkomen.

Invultermijn
Voor scholen die Evi al eens hebben ingevuld wordt de invultermijn van maart-juni. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij icc-trainingen, wordt het tussentijds werken in Evi ook mogelijk.

Waarom kiezen we voor een afgebakende termijn bij meerdere keren invullen? 
- na 8 jaar ervaring in Drenthe en Groningen met de “oude” Evi blijkt dat scholen het prettig vinden om een vast moment per (twee) jaar te hebben in de jaarcyclus voor Evi.
- afbakening geeft een gevoel van urgentie, dat helpt om het ook echt te doen.
- we willen op termijn met de anonieme data die uit Evi komt de gemeentelijke/provinciale/landelijke voortgang van scholen in kaart gaan brengen en dus scholen op dezelfde momenten laten invullen zodat we beter kunnen vergelijken.

Lees hier meer over Evi

Evi weer geopend en jaarrond open voor nieuwe scholen

Aanmelden scholen

Als intermediair kun je scholen aanmelden voor Evi door het aanmeldformulier in te vullen. 

Aanmeldformulier Evi

Wijzigen e-mailadres school

Vul het mutatieformulier in om een wijziging van het e-mailadres voor Evi door te geven.

Mutatieformulier Evi

Evi voor monitoring

Niet alleen ondersteunt Evi 2.0 bij het verankeren van cultuureducatie, het is ook een instrument voor monitoring. Scholen die Evi 2.0 invullen, stellen hun dossiers anoniem beschikbaar aan een Evi-kennispartner (een universiteit) die de dossiers in opdracht van de betreffende penvoerder analyseert. Dit leidt tot een geanonimiseerde rapportage die inzicht geeft in de stand van zaken van cultuureducatie op scholen. Op deze manier kunnen de inspanningen van scholen, penvoerders, beleidsmakers en andere betrokkenen op dit vlak zowel lokaal als landelijk zichtbaar gemaakt worden. En kan iedereen van elkaar leren. 

Kunstloc Brabant laat op dit moment een analyse uitvoeren door de Raboud Universiteit Nijmegen voor de 120 scholen die in 2021 Evi hebben ingevuld.