inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Wie doet wat

In het ‘Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs 2013-2023’ zijn langjarige afspraken en gedeelde verantwoordelijkheden vastgelegd. Dit komt tot uiting in een duurzame inhoudelijke financiële inzet van de diverse stakeholders. Rijk, provincies en gemeenten ondersteunen hiermee gezamenlijk o.a. het programma Cultuureducatie met Kwaliteit dat in 2013 van start ging.

 
 
Hoe verhouden de verantwoordelijkheden van de drie overheidslagen zich tot elkaar in de periode CmK 2017-2020? Wie ontwikkelt welk beleid? Wie voert wat uit? Welke doelgroepen zijn daarbij betrokken? Dat zie je in onderstaand schema:
 

Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in Noord-Brabant: De Cultuur Loper

Beleid

Uitvoering

Doelgroepen/partners

Rijk (Ministerie van OCW)

 • Beleid CmK 2017-2020 (na bestuurlijke afspraken)
 • Afstemming OCW met IPO (provincies) en VNG (gemeenten)
 • Reguliere financiering onderwijs (lumpsum en prestatiebox)

Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP)

 • Formuleren regeling CmK in afstemming met OCW
 • Formuleren landelijk flankerend beleid
 • Samenwerking met LKCA t.b.v. de uitrol, kennisdeling, onderzoek, etc.
 • Provincies
 • Gemeenten > 90.000 inwoners

 

Beleid

Uitvoering

Doelgroepen/partners

Provincie Noord-Brabant

 • Provinciaal beleid in afstemming met OCW
 • Opdracht aan Kunstloc Brabant (voorheen Kunstbalie): subsidieaanvraag CmK indienen bij het FCP

Kunstloc Brabant is penvoerder CmK naar het FCP, Erfgoed Brabant is partner

 • Toegekende subsidie vertalen naar overeenkomsten met gemeenten
 • Ontwikkeling en uitrol van De Cultuur Loper (DCL)
 • Kunstloc Brabant verantwoordt resultaten aan FCP m.b.t. besteding gelden, inhoud en bereik
 • Kennisdeling
 • Gemeenten
 • Intermediairs
 • Onderwijs
 • Cultuuraanbieders

 

Beleid

Uitvoering

Doelgroepen/partners

Gemeenten

 • Intentieverklaring deelname CmK
 • Participatie-overeenkomsten Kunstloc Brabant met deelnemende gemeenten
 • Gemeente verstrekt opdracht voor de intermediaire rol
 • Coaches van
  Erfgoed Brabant en Kunstloc Brabant
 • Intermediairs DCL
 • Scholen voor PO en (deels) VO
   
 • Regeling CmK voor scholen en cultuuraanbieders
 • Ambitie: doelen van de regeling CmK realiseren
 • Kennisdeling
 • Scholen voor PO en (deels) VO
 • Cultuuraanbieders

Voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 is vanuit het Rijk voor heel Nederland een bedrag van € 10.218.147,00 per kalenderjaar beschikbaar. Dit op voorwaarde dat betrokken provincies en (grote) gemeenten dit bedrag jaarlijks matchen, waardoor het totaalbedrag voor CmK 2017-2020 op €20.436.294,00 per jaar komt.

Download het schema in pdf.