inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Conferentie 2015

De Bois le Duc-zaal van het Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch zat woensdagmiddag 7 oktober 2015 vol met ongeveer 200 gasten, vertegenwoordigers van alle bij De Cultuur Loper betrokken partners. Boris van der Ham leidde de conferentie met veel plezier en sprak de mooie woorden “Ik zie kunst als een levensverzekering”.

Terugblik conferentie De Cultuur Loper 7 oktober 2015

Paneldiscussie - Vertrouwen geven en lef tonen

Tijdens de paneldiscussie, ingeleid door Matthijs Leendertse, extern adviseur bij De Cultuur Loper, lieten vier verschillende stakeholders binnen De Cultuur Loper hun licht schijnen over een aantal stellingen. Daarbij gingen zij dieper in op waar scholen en docenten tegenaan lopen bij het bepalen van een cultureel curriculum en welke middelen scholen nodig hebben om ook echt verantwoordelijkheid te nemenop het gebied van cultuureducatie. Het panel bestond uit Ronald Kox, hoofd afdeling Cultuureducatie van het LKCA, Tim Post, onderwijspsycholoog aan de Universiteit van Twente, Cyrille van Bragt, opleidingsmanager Master Leren en Innoveren en Fontys Pabo University en Ghislaine de Brouwer-Smeeman, directeur Brede Scholen Boxtel. 

Sleutelwoorden van de paneldiscussie waren eigenaarschap, vertrouwen, het hebben van de juiste middelen en een grote portie lef. Volgens het panel worstelen scholen vooral met het de eigen autonomie, de vormgeving van het curriculum, de professionele inhoud en de brede interdisciplinaire inbedding. Daarnaast blijft er een spanningsveld bestaan tussen hoe de schoolprestaties hoog en de politiek tevreden te houden. Voor scholen is het vooral zaak het vertrouwen terug vinden in de eigen autonomie. Maar ook het vertrouwen te krijgen vanuit de politiek om zelf een visie te ontwikkelen die aansluit bij de eigen school. Lef tonen, creatief omgaan met regels en toetsen opgelegd vanuit de overheid, het ontwikkelen van een creatieve mindset bij niet alleen docenten, maar ook schoolbesturen en een goede dialoog met de verschillende overheidslagen is daarbij van cruciaal belang. Natuurlijk zijn er doelen, regels, methoden en keurslijven, maar docenten moeten de ook de ruimte krijgen om daar anders mee om te gaan.

Debat - Samenwerken juist als het schuurt

Het debat, geïntroduceerd door Ad van Drunen, projectleider CmK van Kunstbalie, stond in het kader van doelgericht samenwerken binnen Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Daarbij werd er ingezoomd op de rolverdeling van de drie overheidslagen, de meerwaarde van samenwerking, het benutten van kansen en de toegevoegde waarde en verantwoordelijkheden van iedere overheidslaag. Op het podium namen plaats: Marjan Hammersma, directeur-generaal Cultuur en Media van het ministerie van OCW, Jan Jaap Knol, directeur Fonds voor Cultuurparticipatie, Henri Swinkels, gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur en Hans Verbraak, wethouder gemeente Roosendaal, met onder meer onderwijs en cultuur in de portefeuille.

Cultuureducatie is onvermijdelijk geworden, maar de verdeling van tijd en geld blijft een drempel. Er valt qua uitbreiding van cultuureducatie in Brabant dan ook veel te halen uit het delen van succesverhalen rondom De Cultuur Loper en het maken van goede afspraken tussen scholen, gemeenten en provincie over wie welke verantwoordelijkheid heeft en moet nemen. Kennisbegeleiding en bijscholing van docenten is volgens de overheidslagen puur een verantwoordelijkheid van de scholen zelf. Voor het verder uitrollen van De Cultuur Loper ziet de provincie een belangrijke rol weggelegd voor gemeenten. Deze staan dicht bij zowel scholen als culturele instellingen en zouden dus een brug kunnen slaan. Het rijk en de provincie moeten kijken naar mogelijkheden voor meer mensen en een omgeving scheppen om pilots te organiseren waarbinnen er genoeg ruimte is voor de autonomie van de scholen. Om de cultuureducatie beter in te bedden moet er ook meer aandacht richting buitenschoolse educatie gaan, zodat talent de kans krijgt. De provincie heeft hiervoor een werkgroep opgericht die binnenkort advies uitbrengt aan de gemeenten.    


Foto's

Bekijk de foto's op Flickr:


Filmpjes

 

 

 

 

 


Ga naar het magazine Cultuureducatie met Kwaliteit:

Aan het einde van de conferentie ontving gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur Henri Swinkels het eerste exemplaar van het magazine over de voortgang van Cultuureducatie met Kwaliteit in Noord-Brabant. Het magazine is gemaakt voor directies, leerkrachten en schoolbesturen van De Cultuur Loper-scholen, beleidsmakers, culturele instellingen, makers, intermediairs en ouders. Met uiteenlopende onderwerpen en invalshoeken willen we onder meer de naamsbekendheid van De Cultuur Loper vergroten en draagvlak creëren voor na 2016.

In het magazine over De Cultuur Loperin staat niet alleen veel achtergrondinformatie over de Brabantse invulling van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit, maar ook een aantal pareltjes van wat De Cultuur Loper Brabant tot nu toe gebracht heeft. Van co-creatie en bewustwording, naar de cijfers, het 8-stappenplan, de drie domeinen en een positieve blik op de toekomst van De Cultuur Loper. Het magazine is online te lezen op ISUU.


Artikel

Lees hier het artikel over De Cultuur Loper dat, vooruitlopend op de conferentie, is gepubliceerd op MestMag.nl.