inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Begroten en verantwoorden

Om gemeenten en (werkgevers van) intermediairs op weg te helpen bij het begroten en verantwoorden, stellen we de onderstaande informatie beschikbaar. Voor vragen hierover, neem contact op met Ad van Drunen.

De doelen van de CmK-regeling zijn tegelijkertijd ook begrotingsposten voor de besteding van het lokaal beschikbare budget. Het verplichte thema ‘kennisdeling’ is als vierde begrotingspost toegevoegd. Lokaal is een budget van € 1,00 per inwoner beschikbaar voor deelname aan De Cultuur Loper. Op provinciale schaal wordt hiervoor jaarlijks t/m 2020 een totaal bedrag van € 2.225.000,— ingezet. Door de grote toename van het aantal deelnemende gemeenten gaat een steeds groter deel van het budget uit naar gemeenten. Enkele inhoudelijke aanpassingen zijn nodig in vergelijking met de periode 2013-2016 om de dienstverlening en de kwaliteit van De Cultuur Loper te kunnen blijven garanderen.

Verantwoording CmK / De Cultuur Loper van het jaar 2018

Alle deelnemende gemeenten wordt gevraagd om het jaar 2018 tijdig te verantwoorden. Dit gebeurt met behulp van het digitale format via decultuurloper.nl zoals eerder ook de meerjarenbegroting is ingediend. Daarnaast is het van belang dat elke gemeente een ‘Bestuursverklaring’ ondertekent, waarin wordt aangegeven dat de CmK-bijdrage van Kunstloc Brabant conform de afspraken met eenzelfde bedrag door de gemeente in 2018 is gematcht.

Deelnemende scholen ondertekenen een ‘Directieverklaring’, met het verzoek aan de lokale intermediairs ze te verspreiden onder de betrokken scholen, ze getekend te verzamelen en in één keer gebundeld aan Kunstloc Brabant toe te sturen. Voor de verantwoording van het jaar 2018 gelden de volgende data:

 • begin januari 2019: brief en bijlagen verantwoording 2018 naar gemeenten, intermediairs en hun werkgevers
 • 1 februari 2019 (ca): het digitale format voor de verantwoording wordt opengesteld
 • 15 maart 2019: deadline invoeren gegevens - het digitale format wordt gesloten
 • 15 maart – 1 april 2019: herstel (eventuele) fouten in format in overleg met Kunstloc Brabant
 • 15 maart – 1 april 2019: deadline ontvangst getekende directieverklaringen deelnemende scholen
 • 15 maart – 1 april 2019: deadline ontvangst getekende bestuursverklaringen gemeenten

De directieverklaringen van scholen zijn in vergelijking met eerdere jaren enigszins gewijzigd. Wij doen hierbij het dringende verzoek om de deadline voor het versturen aan de intermediair in acht te nemen, zodat de intermediairs de gezamenlijke verklaringen tijdig aan Kunstloc Brabant kunnen aanleveren.

DOWNLOAD MODEL VERKLARING DIRECTIE SCHOOL - CMK 2019

DOWNLOAD MODEL BESTUURSVERKLARING GEMEENTE - CMK 2019


CmK 2017-2020: doelen/begrotingsposten

 1. Curriculum: verankeren doorgaande leerlijnen (leergebied kunstzinnige oriëntatie)
 2. Deskundigheid versterken: school en cultuursector
 3. Versterken relatie school met culturele en sociale omgeving
 4. Kennisdeling (t.b.v. scholen en cultuuraanbieders) = nieuw: bijeenkomsten, kenniskringen, etc. / niet: kennisdeling via een website
   

Matching gemeenten

 • bijdrage gemeente: € 0,50 per inwoner (CBS-teldatum per 01-01-2016)
 • matching door Kunstloc Brabant met eenzelfde bedrag
 • jaarlijks te verantwoorden: het totaal van bovengenoemde bedragen = € 1,00 per inwoner

Let op: Gelden uit reguliere onderwijsbekostiging én/of verbonden met combinatiefuncties niet in te zetten voor matching!

N.B. aanvullende bijdragen van gemeenten (bijv. extra uren intermediair) niet meenemen bij deze begroting en verantwoording!

Verdeling lokaal budget

Gemeenten hebben binnen de kaders van CmK en De Cultuur Loper een grote vrijheid om de verdeling van hun lokaal beschikbare budget op maat in te richten. Een belangrijke richtlijn is dat maximaal 50% van het budget besteed wordt aan de intermediaire rol, zodat er 50% overblijft voor de scholen en de verbetering van de kwaliteit van hun cultuureducatie. Vier intermediairs hebben in een format beschreven hoe zij hun lokale budget inzetten en verdelen en met wie zij dit afstemmen. Dit ter informatie en inspiratie van andere deelnemers.

formatie intermediair

activiteiten scholen

overige posten

50%

40%

10%

30%

50%

20%

Download hieronder de voorbeelden voor verdeling van lokaal budget van:

 • Hanne Poos – Etten-Leur 
 • Nelleke van Aken – Halderberge/Moerdijk 
 • Kristel van Lieshout – Sint-Michielsgestel/Vught 
 • Karin van Dijk – Geldrop-Mierlo 

Download voorbeelden verdeling lokaal budget over deelnemende scholen

Wie doet wat?

aanreiken door gemeente/intermediair

begroting/verantwoording: digitaal format (jaarlijks via decultuurloper.nl)

aanreiken door gemeente

verantwoording: bestuursverklaring gemeente (jaarlijks formulier)

aanreiken door intermediair

aanmelding scholen: let op – actueel formulier scholen 

verantwoording: directieverklaring school (jaarlijks formulier)

Gegevens bij verantwoording CmK 2017-2020

I  Digitaal format begroting/verantwoording (jaarlijks invoeren):  decultuurloper.nl / inlog gemeenten

II  Bestuursverklaring gemeente (jaarlijks - formulier):  verklaring baten (gemeente + matching) en lasten

III  Directieverklaring scholen (jaarlijks formulier):  verklaring deelname, urenregistratie, aantal leerlingen, etc.

(Prestatie)gegevens bij verantwoording CmK 2017-2020

 • bereik aantal, scholen, aantal medewerkers, aantal leerlingen
  a) al in een eerder jaar deelgenomen
  b) nieuwe deelnemer
 • bereik aantal educatief medewerkers cultuuraanbieders                     
  a) al in een eerder jaar deelgenomen  
  b) nieuwe deelnemer
 • bereik aantal scholen VO                                                                      
  a) al in een eerder jaar deelgenomen  
  b) nieuwe deelnemer
 • Enkele inhoudelijke vragen: reflectie, samenwerking, etc. in open velden

Meer weten?

Kijk bij budgetten of bij veelgestelde vragen

Download presentatie begroten & verantwoorden sept '17