inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Rollen en verantwoordelijkheden

Hoe de rollen en verantwoordelijkheden voor Cultuureducatie met Kwaliteit landelijk, provinciaal en lokaal worden verdeeld lees je in dit overzicht. Binnen De Cultuur Loper geldt de volgende verdeling:


Rollen en verantwoordelijkheden van de diverse stakeholders
 

De rol van de penvoerder CmK en DCL-gemeenten

  • Kunstloc Brabant is in opdracht van de provincie Noord-Brabant de penvoerder van de regeling CmK 2017-2020 in Noord-Brabant en werkt daarbij nauw samen met Erfgoed Brabant. Kunstloc Brabant heeft de subsidieaanvraag in opdracht van de provincie bij het FCP ingediend (en toegekend gekregen) en onderhoudt de contacten met deelnemende gemeenten, de provincie, het FCP en de overige landelijke organisaties en platforms.
  • Deelnemende gemeenten hebben met Kunstloc Brabant de ‘Participatie Overeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit Noord-Brabant 2017-2020’ gesloten. Daarmee zijn zij formeel verantwoordelijk voor de uitvoering van De Cultuur Loper op lokaal niveau en de besteding van de lokaal beschikbare budgetten.

De coaches van Erfgoed Brabant en Kunstloc Brabant

  • De coaches van Erfgoed Brabant en Kunstloc Brabant ondersteunen de intermediairs in hun lokale rol. Elke coach begeleidt een aantal deelnemende Brabantse gemeenten.
  • De intermediairs van gemeenten die al vanaf 2013 deelnemen, worden in regionale samenwerkingsverbanden ondersteund en minder individueel. Intermediairs in gemeenten die vanaf 2017 als nieuwe deelnemer zijn gestart worden op maat ondersteund, waarbij de scholen in eerste instantie in gezamenlijkheid worden gecoacht.

Taken van lokale intermediairs en icc-ers

  • Ten behoeve van de uitvoering van het programma De Cultuur Loper in Noord-Brabant is de inzet van een lokale intermediair verplicht. Op grond van de ervaringen van de eerste vier jaar en in samenwerking met een aantal ervaren intermediairs is een profielschets van de DCL-intermediair opgesteld. Hierin wordt onder meer aandacht besteed aan het competentieprofiel, de taken en verantwoordelijkheden, de functievereisten en een schatting van de ureninvestering: https://www.decultuurloper.nl/regeling/ondersteunende-documenten/profiel-intermediair/
  • De profielschets van een De Cultuur Loper icc-er geeft een beeld van de verantwoordelijkheden en taken van een icc-er binnen het programma De Cultuur Loper. Afhankelijk van het type school, de geformuleerde ambitie en het beschikbare budget kunnen hier verschillende accenten in worden aangebracht.

De schoolinspectie

De Inspectie van het Onderwijs heeft haar manier van toezicht houden op het onderwijs sinds 1 augustus 2017 veranderd. De inspectie wil besturen en scholen op een duurzame en nadrukkelijkere manier stimuleren. De verantwoordelijkheid voor de onderwijskwaliteit ligt bij het bestuur en daarom start en eindigt het vernieuwde toezicht bij het bestuur van de scholen. Wat betekent dit voor een ambitieuze De Cultuur Loper school?

Krijgen alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit? En voldoen scholen aan de wet- en regelgeving hiervoor? Hebben ze hun financiën op orde? De inspectie doet onderzoek bij besturen en scholen en stimuleert hen om voortdurend hun kwaliteit te verbeteren. Lees op deze pagina meer hierover.