inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Budgetten

Voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 is vanuit het Rijk voor heel Nederland een bedrag van € 10.218.147,00 per kalenderjaar beschikbaar. Dit op voorwaarde dat betrokken provincies en (grote) gemeenten dit bedrag jaarlijks matchen, waardoor het totaalbedrag voor CmK 2017-2020 op € 20.436.294,00 per jaar komt.

De Cultuur Loper in de provincie Noord-Brabant

In de provincie Noord-Brabant geven de 5 grote steden - Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg - invulling aan CmK 2017-2020 door de inzet van de Culturele Ladekast (een leerplankader).

Voor alle overige Brabantse gemeenten van de provincie is het traject De Cultuur Loper beschikbaar. Voorwaarde voor deelname van die gemeenten hierbij is de bereidheid om een bedrag van € 0,50 per inwoner zelf te investeren en een lokale intermediair aan te stellen die als coach fungeert voor deelnemende scholen en cultuuraanbieders. Kunstloc Brabant verdubbelt dit bedrag als penvoerder van de regeling vanuit het rijksbudget dat t/m 2020 is toegekend. In totaal is hierdoor – naast het beschikbare provinciale budget van Kunstloc Brabant en Erfgoed Brabant - een lokaal bedrag van € 1,00 per inwoner van een deelnemende gemeente beschikbaar.

Kunstloc Brabant ontvangt jaarlijks een bedrag van € 900.749,00 van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) uit het landelijk budget. Door de bijdragen van de deelnemende Brabantse gemeenten, de provinciale instellingen Erfgoed Brabant en Kunstloc Brabant en het FCP is jaarlijks een budget van € 2.205.000,00 beschikbaar voor de verdieping en verbreding van De Cultuur Loper in Noord-Brabant. Afhankelijk van het aantal gemeenten dat mogelijk later nog instapt, kunnen de (afgeronde) bedragen in onderstaand overzicht nog wijzigen.

 

2013-2016

2017

2018 e.v.

gemeenten

€     450.000

€     680.000

€     715.000 (?)

Erfgoed Brabant

€       50.000

€       50.000

€       50.000

Kunstloc Brabant

€     400.000

€     170.000 €     135.000 (?)
 

€     900.000

 

€     900.000

 

€     900.000

 

matching FCP

€     900.000

 €     900.000

€     900.000
 

€  1.800.000

 

€  1.800.000

 

€  1.800.000

 

bijdrage uit begroting

Kunstloc Brabant
  €     405.000 €     405.000 (?)
    €  2.205.000 €  2.205.000

Belangrijke wijzigingen

Doordat gaandeweg meer budget wordt besteed aan een toenemend aantal deelnemende gemeenten, zijn in vergelijking met de periode 2013-2016 enkele aanpassingen in de dienstverlening van Kunstloc Brabant en Erfgoed Brabant noodzakelijk geworden:

  • de Investeringsprogramma’s Provinciale Plus en Professionele Kunsten uit de periode 2013-2016 komen in 2017-2020 te vervallen;
  • deskundigheidsbevordering is niet meer voor alle doelgroepen gratis: een bijdrage in de kosten wordt gevraagd;
  • regionale samenwerking wordt ingezet: er is minder individuele begeleiding en coaching beschikbaar.

Nieuw is dat nu ook kosten die betrekking hebben op kennisdeling – bijvoorbeeld voor bijeenkomsten en kenniskringen - kunnen worden opgevoerd. Daarnaast is het in deze beleidsperiode de opdracht aan Kunstloc Brabant en Erfgoed Brabant om afstemming en samenwerking te zoeken met Pabo’s en kunstvakopleidingen.

Deskundigheidsbevordering binnen De Cultuur Loper

Deelnemers aan De Cultuur Loper besteden veel tijd aan deskundigheidsbevordering - cursussen, trainingen, workshops, etc. - alvorens men toekomt aan een concreet en samenhangend totaal van activiteiten voor en door leerlingen. Voor scholingsactiviteiten in het kader van De Cultuur Loper wordt op aanvraag 75% van de kosten door Kunstloc Brabant vergoed. Naast het beschikbare CmK-budget voor deskundigheidsbevordering – óf vanuit het provinciale deel óf vanuit het lokale budget – hebben scholen zelf de beschikking over reguliere gelden voor het professionaliseren van individuele leraren en teams. Deze gelden zijn ook in te zetten voor scholing op het terrein van cultuuronderwijs:

  • € 500,00 per fte is beschikbaar binnen de lumpsum + eventueel een extra bedrag, vast te stellen door het schoolbestuur;
  • per werknemer is 2 uur per werkweek beschikbaar voor individuele professionele ontwikkeling (in deeltijd naar rato);
  • opgedragen professionaliseringsactiviteiten: de werkgever stelt in overleg met de PGMR een regeling voor scholing in opdracht vast;
  • de lerarenbeurs voor ondersteuning van studiekosten en vervanging via DUO.

Tijdelijke subsidieregelingen worden per thema/onderwerp door landelijke fondsen of soms door provincies/gemeenten ingezet, zoals bijvoorbeeld subsidies voor de post HBO opleiding ‘Cultuurbegeleider’ of de ‘Impuls Muziekonderwijs’.

Wat kan de school zelf bijdragen?

De landelijke, provinciale en lokale overheden investeren gezamenlijk in het welslagen van de regeling CmK 2017-2020, maar wat doen de scholen eigenlijk zelf? Een terechte en vaak gestelde vraag, want er wordt wel degelijk een ‘tegenprestatie’ van de deelnemende scholen verwacht:

Kijk voor meer informatie bij Ondersteunende documenten - begroten en verantwoorden