inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Uitgangspunten

De aanvraag voor de periode 2017 - 2020 is gehonoreerd. Naast de huidige 184 scholen in 27 gemeenten, willen nog eens 22 nieuwe gemeenten en 170 nieuwe scholen aansluiten bij De Cultuur Loper. De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 is het vervolg op de huidige regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016. De nieuwe regeling focust op een verdieping van wat in 2013-2016 is gerealiseerd op het gebied van cultuureducatie in het primair onderwijs én op het vergroten van het aantal deelnemende scholen. De volledige subsidieregeling is te vinden op de site van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Uitgangspunten nieuwe regeling

De regeling is een matchingsregeling. Dat wil zeggen dat het FCP maximaal de helft van de begrote kosten subsidieert. De andere helft komt van andere partijen, met name gemeenten en provincies.

Behalve financieel partner zijn het FCP, de gemeenten en de provincies ook inhoudelijk partner. De gemeente of provincie wijst de penvoerder aan, het FCP beoordeelt de aanvraag.

De aanvraag wordt, net als in de huidige periode, gedaan door culturele instellingen. Alleen culturele instellingen die gesteund worden door de gemeente of provincie waar de activiteiten plaatshebben, kunnen een aanvraag doen. De keuze voor de lokale of regionale penvoerder is de verantwoordelijkheid van de gemeente of provincie. De provincie Noord-Brabant heeft de opdracht voor het penvoerderschap aan Kunstbalie verstrekt.

De subsidieperiode loopt van 1 januari 2017 tot 31 december 2020. De middelen mogen dus besteed worden vanaf januari 2017.

Belangrijke wijzigingen

Doordat gaandeweg meer budget wordt besteed aan een toenemend aantal deelnemende gemeenten, zijn in vergelijking met de periode 2013-2016 enkele aanpassingen in de dienstverlening van Kunstbalie en Erfgoed Brabant noodzakelijk geworden:

  • de Investeringsprogramma’s Provinciale Plus en Professionele Kunsten uit de periode 2013-2016 komen in 2017-2020 te vervallen;
  • deskundigheidsbevordering is niet meer voor alle doelgroepen gratis: een bijdrage in de kosten wordt gevraagd;
  • regionale samenwerking wordt ingezet: er is minder individuele begeleiding en coaching beschikbaar.

Nieuw is dat nu ook kosten die betrekking hebben op kennisdeling – bijvoorbeeld voor bijeenkomsten en kenniskringen - kunnen worden opgevoerd. Daarnaast is het in deze beleidsperiode de opdracht aan Kunstbalie en Erfgoed Brabant om afstemming en samenwerking te zoeken met Pabo’s en kunstvakopleidingen.

Kijk bij 'Wie doet wat' voor een overzicht van taken en rollen.

 

Kijk ook eens bij: