Evi 2.0 is een instrument waarmee basisscholen cultuureducatie kunnen evalueren. Door te werken met dit instrument, versterken de scholen hun ontwikkeling en borging van cultuureducatie op school. Het instrument geeft ook uitkomsten die inzichtelijk maken waar de kwaliteiten en uitdagingen zitten voor de school om de visie op cultuureducatie daadwerkelijk vorm te gaan geven.

Niet alleen ondersteunt Evi 2.0 bij het verankeren van cultuureducatie, het is ook een instrument voor monitoring. Scholen die Evi 2.0 invullen, stellen hun dossiers beschikbaar aan een Evi-kennispartner, een universiteit, die de dossiers in opdracht van de betreffende penvoerder analyseert. Dit leidt tot een geanonimiseerde rapportage die de penvoerder inzicht geeft in de stand van zaken van cultuureducatie op scholen. Op deze manier kunnen de inspanningen van scholen, penvoerders, beleidsmakers en andere betrokkenen op dit vlak zowel lokaal als landelijk zichtbaar gemaakt worden. En kan iedereen van elkaar leren. 

Lees meer over Evi