inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Resultaten monitor

De effecten van De Cultuur Loper worden regelmatig onderzocht. Kunstloc Brabant gaf KPC Groep de opdracht onderzoek te doen onder scholen, intermediairs, gemeenten en de cultuursector; met in 2014 de eerste tussentijdse effectevaluatie. In 2015 is een grote provinciale monitor uitgevoerd naar cultuureducatie op alle scholen voor het primair en het voortgezet onderwijs in Noord-Brabant. Kunstloc Brabant liet tegelijkertijd een onderzoek doen naar de verschillen tussen scholen die wel en niet deelnemen aan De Cultuur Loper. In 2016 is de eindeffectmeting gehouden. Eind 2016/ begin 2017 is onderzocht wat niet-deelnemers van De Cultuur Loper vinden. 

Nieuwe ogen kijken naar De Cultuur Loper

Hoe kijken scholen, aanbieders en gemeenten die niet met De Cultuur Loper werken naar de effecten van het programma? Eind 2016/begin 2017 hebben niet-deelnemers een blik geworpen op wat het deelnemende scholen oplevert en in hoeverre dat anders is. Een reflectie door nieuwe ogen. Lees hier het onderzoek van KPC Groep of bekijk de samenvatting:

Eindeffectmeting De Cultuur Loper 2013-2016

Uit de eindmeting van De Cultuur Loper 2013-2016 blijkt onder meer dat cultuureducatie een vaste plek in het curriculum van de scholen heeft gekregen en dat intermediairs de cultuureducatie op scholen zien verbeteren. Aanbieders en trainers vinden dat deelnemende scholen een voorsprong hebben op scholen die niet meedoen met De Cultuur Loper en het blijkt dat deelnemende gemeenten steeds meer betrokken raken bij en meedenken over cultuureducatie. Lees alle uitkomsten:

Vergelijking DCL- en niet-DCL-scholen

In 2015 is, als onderdeel van de provinciale monitor, onderzoek gedaan naar de verschillen tussen scholen die wel en niet deelnemen aan De Cultuur Loper (DCL). En er blijken inderdaad verschillen tussen beide groepen scholen. Zo zijn niet deelnemende scholen gemiddeld meer gericht op algemene samenwerking met de culturele omgeving. DCL-scholen werken gemiddeld meer vanuit de eigen visie op en ambities voor cultuureducatie, van waaruit de samenwerking met de culturele omgeving gestalte moet krijgen.

Bovendien zijn ze meer gericht op deskundigheidsbevordering en het structureel volgen van leerlingen. Precies de zaken waar De Cultuur Loper veel aandacht aan besteedt. De cijfers onderschrijven het beleidsvoornemen van de provincie Noord-Brabant om De Cultuur Loper breder uit te gaan rollen. In de brochure Cultuureducatie in Noord-Brabant zijn de belangrijkste bevindingen samengevat:

DCL-scholen aan het woord

KPC Groep heeft in 2015 ook gesprekken gevoerd met vier 'voorloperscholen', waarvan drie filmpjes en vier gespreksverslagen zijn gemaakt. Ze vertellen het verhaal van een school die de stappen van De Cultuur Loper doorloopt. Uit de verhalen blijkt dat De Cultuur Loper geen keurslijf is, maar een programma waarbij de eigen visie en mogelijkheden van de school leidend zijn.

Provinciale monitor 2015

De provincie Noord-Brabant voert al vele jaren actief beleid op het terrein van cultuureducatie. Dat dit beleid zijn vruchten afwerpt is als een rode draad door de gehele monitor 2015 zichtbaar. Zowel in de hoge respons, als ook in de inhoudelijke resultaten die op vele punten een voorsprong op landelijke ontwikkelingen laat zien. In vergelijking met de landelijke monitor cultuureducatie is de respons op de Brabantse monitor erg hoog. Maar liefst 483 scholen voor primair onderwijs en 34 scholen voor voortgezet onderwijs vulden de uitgebreide vragenlijst van de KPC Groep in. Uit de antwoorden blijkt dat Brabantse scholen serieus aandacht besteden aan cultuureducatie. Download hier het verslag provinciale monitor 2015.

Onderzoek 2014

De eerste tussentijdse effectevaluatie uit 2014 wijst uit dat het programma op koers ligt: de werkwijze wordt omarmd en gebruikt. Scholen, intermediairs en gemeenten zijn gemotiveerd, betrokken en actief bezig met De Cultuur Loper. Download hier de eerste tussentijdse effectmeting.