inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Oproep aan scholen: denk mee over cultuuronderwijs van morgen

Curriculum.nu is op zoek naar 130 leraren en 18 schoolleiders die in teams willen werken aan het curriculum van morgen: wat moeten leerlingen kennen en kunnen? Begin 2018 starten negen ontwikkelteams, waarvan een speciaal voor Kunst & Cultuur. Elk ontwikkelteam bestaat uit leraren en schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs.

In verschillende stappen beantwoorden de teams de vraag wat er tot het onderwijscurriculum zou moeten behoren. Ontwikkelscholen reflecteren vanuit de eigen praktijk op voorstellen en ontwikkelen uitwerkingen voor de eigen school. Lees hier meer. Inschrijven kan vanaf 18 september 2017.  

Curriculum.nu vormt een vervolg op het visietraject Onderwijs2032. In januari 2016 heeft Platform Onderwijs2032 een visie opgeleverd over toekomstbestendig onderwijs. De visie is vervolgens getoetst en verdiept in de onderwijspraktijk en het draagvlak voor de visie onder leraren is onderzocht.

De Onderwijscoöperatie, de PO-raad, de VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs hebben op basis van de uitkomsten een voorstel gedaan aan de Tweede Kamer voor de daadwerkelijke herziening van het curriculum. In april debatteerde de Tweede Kamer over het plan van aanpak voor een eigentijds onderwijsaanbod. Met een aantal moties heeft de Kamer verzocht om het plan aan te passen. Na intensief overleg met vakverenigingen, stichting platform vmbo’s, het vervolgonderwijs en lerarenopleidingen heeft de Coördinatiegroep (CG) het plan aangescherpt en gaat nu van start onder de naam Curriculum.nu.

Gepubliceerd op 22 september 2017