inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Subsidie prestatiebox PO naar € 11,78 per leerling in 2017-2018

Bovenop de lumpsum is er voor basisscholen jaarlijks geld voor cultuureducatie via de zogenaamde prestatiebox. Scholen kunnen dit geld naar eigen inzicht gebruiken voor cultuureducatie, maar ook voor taal en rekenen, wetenschap en techniek, talentontwikkeling en professionalisering van leerkrachten en schoolleiders. Deelnemers aan De Cultuur Loper dienen het echter daadwerkelijk aan cultuureducatie te besteden.

Doel

Algemeen doel van de regeling is om de prestaties van leerlingen, leraren en schoolleiders te vergroten. Meer in het bijzonder is het doel om de samenhang binnen het leergebied kunstzinnige oriëntatie te vergroten en de kwaliteit van cultuureducatie te verhogen.

Subsidieaanvraag en bedrag

De school hoeft geen subsidie aan te vragen. Het schoolbestuur ontvangt het subsidiebedrag. In november wordt 32,3% uitbetaald, en in maart 67,7%. Voor het schooljaar 2017-2018 krijgen scholen een bedrag van € 11,78 per leerling voor cultuureducatie (dit was € 11,64 in schooljaar 2016-2017 en € 11,50 in schooljaar 2015-2016). In de lumpsum is voor 2017 een bedrag van € 4,24 per leerling + € 101,51 per school opgenomen voor Culturele Vorming.

Verantwoording besteding

Schoolbesturen zijn vrij om zelf te beslissen waaraan zij het geld uit de prestatiebox besteden: aan cultuureducatie, taal en rekenen, wetenschap en techniek, talentontwikkeling en/of professionalisering van leraren en schoolleiders. Ze zijn wel verplicht om in het jaarverslag en in de jaarrekening te vermelden waaraan zij het geld hebben uitgegeven. Deelnemers aan De Cultuur Loper in Noord-Brabant zijn wél verplicht het bedrag aan cultuureducatie te besteden, omdat zij door deel te nemen aangeven ambitie op dit terrein te hebben.

Tip voor icc'ers

Maak een cultuureducatieplan met een duidelijk voorstel voor de besteding van het bedrag dat bestemd is voor cultuureducatie. Leg dit tijdig voor aan de directie zodat het meegenomen kan worden in het strategisch meerjarenplan. Meer informatie vind je hier.

Gepubliceerd op 13 september 2017