Inloggen gemeenten

Onderwijsinspectie verandert wijze van toezicht houden

De Inspectie van het Onderwijs verandert haar manier van toezicht houden op het onderwijs vanaf 1 augustus 2017. De inspectie wil besturen en scholen op een duurzame en nadrukkelijkere manier stimuleren. De verantwoordelijkheid voor de onderwijskwaliteit ligt bij het bestuur en daarom start en eindigt het vernieuwde toezicht bij het bestuur van de scholen. Wat betekent dit voor een ambitieuze De Cultuur Loper school?

Krijgen alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit? En voldoen scholen aan de wet- en regelgeving hiervoor? Hebben ze hun financiën op orde? De inspectie doet onderzoek bij besturen en scholen en stimuleert hen om voortdurend hun kwaliteit te verbeteren.

 

Kern vernieuwd toezicht
De kern van het vernieuwde toezicht is: aansluiten bij verantwoordelijkheid van het bestuur, waarborgen van basiskwaliteit, verdere ontwikkeling stimuleren en eenduidig en op maat toezicht houden. Hierbij kijkt de inspectie bijvoorbeeld naar de ambities die de scholen zelf opstellen. De basiskwaliteit van het onderwijs moet goed zijn, maar de inspectie stimuleert scholen ook om hun ambities waar te maken.

 

De Cultuur Loper
Met De Cultuur Loper leggen scholen hun ambities op het gebied van cultuureducatie duurzaam vast om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. “Al jarenlang uiten vele icc-ers de wens dat de schoolinspectie - naast prestaties op het gebied van taal en rekenen – ook eens kijkt naar wat de school op het gebied van cultuureducatie presteert”, aldus Ad van Drunen, projectleider Cultuureducatie met Kwaliteit Noord-Brabant”.

 

Ambities
Volgens de nieuwe richtlijnen van de inspectie wordt er binnenkort dus óók gekeken naar de wijze waarop een school de eigen ambities op dit terrein waarmaakt, mits opgenomen in het curriculum en vastgelegd in het schoolplan. De Cultuur Loper levert hier een belangrijke bijdrage aan.