inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Vernieuwd toezicht van de onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs heeft haar manier van toezicht houden op het onderwijs sinds 1 augustus 2017 veranderd. De inspectie wil besturen en scholen op een duurzame en nadrukkelijke manier stimuleren. De verantwoordelijkheid voor de onderwijskwaliteit ligt bij het bestuur en daarom start en eindigt het vernieuwde toezicht bij het bestuur van de scholen. Wat betekent dit voor een ambitieuze De Cultuur Loper school?

Krijgen alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit? En voldoen scholen aan de wet- en regelgeving hiervoor? Hebben ze hun financiën op orde? De inspectie doet onderzoek bij besturen en scholen en stimuleert hen om voortdurend hun kwaliteit te verbeteren.

Kern vernieuwd toezicht
De kern van het vernieuwde toezicht is: aansluiten bij verantwoordelijkheid van het bestuur, waarborgen van basiskwaliteit, verdere ontwikkeling stimuleren en eenduidig en op maat toezicht houden. Hierbij kijkt de inspectie bijvoorbeeld naar de ambities die de scholen zelf opstellen. De basiskwaliteit van het onderwijs moet goed zijn, maar de inspectie stimuleert scholen ook om hun ambities waar te maken.

De Cultuur Loper
Met De Cultuur Loper leggen scholen hun ambities op het gebied van cultuureducatie duurzaam vast om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. “Al jarenlang uiten vele icc-ers de wens dat de schoolinspectie - naast prestaties op het gebied van taal en rekenen – ook eens kijkt naar wat de school op het gebied van cultuureducatie presteert”, aldus Ad van Drunen, projectleider Cultuureducatie met Kwaliteit Noord-Brabant”.

Ambities
Volgens de nieuwe richtlijnen van de inspectie wordt er binnenkort dus óók gekeken naar de wijze waarop een school de eigen ambities op dit terrein waarmaakt, mits opgenomen in het curriculum en vastgelegd in het schoolplan. De Cultuur Loper levert hier een belangrijke bijdrage aan.

Achtergrond
Het vernieuwd toezicht van de schoolinspectie is gebaseerd op de uitkomsten van het peilingsonderzoek Kunstzinnige oriëntatie. Kunstzinnige oriëntatie vormt een essentieel onderdeel van de vormende taak van het onderwijs. Met onderwijs in Kunstzinnige oriëntatie leren kinderen hun gevoelens en ervaringen uit te drukken, te reflecteren op hun eigen werk en dat van anderen. Het peilingsonderzoek Kunstzinnige oriëntatie maakte inzichtelijk hoe het aanbod van scholen er in 2015-2016 eruitzag en hoe het onderwijs op dit gebied georganiseerd werd. Het rapport verscheen in 2017.

In deze brochure lees je meer over de nieuwe manier van toezicht houden en op welke wijze dat vorm krijgt in de praktijk.

Gepubliceerd op 5 maart 2018