inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Meer gelijkheid in cultuuronderwijs op alle scholen

Met de handreiking Basis voor Cultuureducatie komt er een einde aan het vrijblijvende uurtje knutselen op de vrijdagmiddag. 


In juli 2015 vroeg de Tweede Kamer in een motie om een ‘gemeenschappelijk houvast voor een samenhangend, weloverwogen beleid, dat niet alleen het onderwijs maar ook het lokale voorzieningenniveau beslaat’. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het LKCA-visiedocument ‘Basis voor Cultuureducatie, handreiking voor de toekomst van binnen- en buitenschoolse cultuureducatie’. Ook de provincie Noord-Brabant en Kunstbalie hebben vanuit hun specifieke expertise, samen met vele partners uit de betrokken sectoren, input mogen leveren aan de totstandkoming van dit document. Op 23 november 2016 verstuurde minister Bussemaker de publicatie als bijlage bij haar brief over het landelijk cultuurbeleid aan de Tweede Kamer. Wij zien uit naar de te ondernemen vervolgstappen.


Persbericht LKCA

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) heeft in samenwerking met vertegenwoordigers uit de culturele sector, onderwijs en de overheden een aanpak ontwikkeld die ervoor zorgt dat alle kinderen en jongeren in Nederland gelijke toegang tot kwalitatief goede cultuureducatie krijgen. Met de handreiking Basis voor Cultuureducatie komt er een einde aan het vrijblijvende uurtje knutselen op de vrijdagmiddag. Minister Bussemaker: "Cultuureducatie is veel meer dan een keer een museum bezoeken met de klas. Ik ben blij dat overheden, scholen en culturele instellingen dat ook inzien en hard werken aan de verbetering en verankering van cultuureducatie voor alle kinderen en jongeren. De Basis voor Cultuureducatie biedt een gezamenlijke houvast om de beweging die daarmee in gang is gezet te versterken en het gesprek erover voort te zetten."


Gelijke toegang tot cultuur op school
Deze Basis voor Cultuureducatie beschrijft de bijdrage van het onderwijs, culturele instellingen en overheden aan de basisstructuur voor cultuureducatie. Er worden 10 concrete punten benoemd die samen leiden tot een goede basis voor cultuureducatie. Gezamenlijk optreden door onderwijs, culturele sector en overheden is noodzakelijk. In de komende periode worden de punten door betrokken organisaties verder uitgewerkt.

Huidige situatie verre van ideaal
In de huidige situatie zorgen onder andere vaag geformuleerde kerndoelen, een groot verschil in beschikbare budgetten en grote variatie in het aantal beschikbare uren voor gespecialiseerde in cultuureducatie gespecialiseerde leerkrachten voor grote verschillen in de kwaliteit en plek van cultuureducatie in school. Het aanbod buiten schooltijd is zo mogelijk nog diverser als het gaat om kwaliteit en beschikbaarheid. Daardoor zijn er landelijk grote verschillen in de culturele bagage die kinderen meekrijgen.

Belang cultuureducatie
Cultuureducatie draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren tot evenwichtige volwassenen en geeft handvatten om een plek te vinden in een snel veranderende samenleving. De Basis voor Cultuureducatie is een antwoord op vragen uit de Tweede Kamer ingediend door Tweede Kamerleden Monasch en Van Veen.

 

Lees de uitgangspunten van de Basis voor Cultuureducatie