inlog is alleen mogelijk via desktopversie

De Cultuur Loper in het VO

Intermediairs en VO-consulenten van Kunstbalie waren 14 maart bijeen om met elkaar te spreken over het werken met De Cultuur Loper in het voortgezet onderwijs. Inmiddels doorlopen 5 middelbare scholen, samen met 4 intermediairs, het traject van De Cultuur Loper. In de deelnemende CmK-gemeenten wordt geïnventariseerd of ook andere scholen geïnteresseerd zijn in het programma. Bekeken wordt welke mogelijkheden er zijn om het aantal deelnemende scholen in de toekomst te laten groeien.


In de praktijk blijken de trajecten die het primair en het voorgezet onderwijs inhoudelijk doorlopen niet zoveel van elkaar te verschillen. Wat wel verschilt, is de organisatiestructuur en de vakinhoudelijke kennis op de VO-scholen. Zo weten VO-docenten vanuit hun vakexpertise bijvoorbeeld beter de culturele aanbieders te vinden dan leerkrachten in het PO. Tegelijkertijd is het voor hen lastiger een structuur te creëren van waaruit hun ambities ook daadwerkelijk organisatorisch kunnen worden ingebed.
Vakoverstijgend werken is een van de grootste thema’s op VO-scholen. Kunstbalie volgt de scholen die teams vormen waarin ook scheikunde- en economiedocenten onderzoeken hoe ze zich kunnen verhouden tot de doelen van cultuureducatie.
 

Gepubliceerd op 17 maart 2016